Litteraturlista sång

Sång, rösten m.m.

Berefelt, Gunnar Barn och Musik.
Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet 1990
Bernskiöld, H. Den unisona sången och folkrörelserna. En fråga om bildning och demokrati.
I.E. Öhrström (Red.), Musiken, folket och bildningen. Mimer, Linköping, 1997.
Bernskiöld, H. Sjung, av hjärtat sjung. Församlingssång och musikliv i Svenska Missionsförbundet fram till 1950-talet.
(Skrifter från musikvetenskapliga institutionen, nr 11). Musikvetenskapliga institutionen, Göteborg, 1986.
Bjørkvold, Jon-Roar Den musiska människan. Barnet, sången och lekfullheten genom livets faser.
Runa Förlag, Stockholm 1991. ISBN 91-88298-04-3.
Flodin, Ann Mari Sångskatten som socialt minne. En pedagogisk studie av en samling skolsånger.
Doktorsavhandling vid Stockholm Institute of Education. I Studies in Educatioanal Sciences 13. HLS Förlag 1998.Flodin, Ann Mari
Gustafsson, Jonas Så ska det låta. Studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige
1900-1965. Akademisk doktorsavhandling. I Acta universitatis Upsaliensis,
Uppsala Studies in Education 91, 2000.
Hammar, Lennart Inga Olsson Ekströms liv och pedagogiska insats. En dokumentation av verksamhet med sångsvaga barn.
C-uppsats vid MPC – Centrum för musikpedagogisk forskning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2003.
Heiling, Gunnar Spela snyggt och ha kul. Gemenskap, sammanhållning och musikalisk utveckling i en amatörorkester.
Diss. Lunds universitet, Musikhögskolan i Malmö, 1996.
Helgesson, Kenneth Absolut gehör. Konkret minne för ljud.
Diss. Musikvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 2003.
Jonsson, Leif Ljusets riddarvakt. 1800-talets studentsång utövad som offentlig samhällskonst.
(Studia Musicologica Nova Serias 11). Doktorsavhandling i musikvetenskap, Uppsala universitet, 1990.
Lidman Magnusson, Berit Att sjunga eller inte sjunga. Samverkande faktorer av betydelse för sångutveckling.
D-uppsats i musikvetenskap, Musikpedagogiskt centrum, Stockholm, 1999.
Lindberg, Boel Våra glada visor klinga. Skolradions sångstunder.
Arkivförlag Stiftelsen etermedierna i Sverige, nr 6, 2002.
Matell, Georg och Theorell, Töres Musikens roll i barns utveckling. Festival & Forum 21. 31 aug-3 sept 2000.
Inst för psykosocial medicin, Avd för stressforskning, Karolinska Inst. Stockholm.
McAllister, Anita Acoustic, Perceptual and Physiological Studies of Ten-Year-Old Children’s Voices.
Doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Karolinska Inst. 1997.
Du Quercy Ahrén, Tomas Orkesterdirigering. En studie av orkesterdirigenters gestik, repetitionsteknik, och ledarskap ur ett didaktiskt perspektiv.
Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen. Musikvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2002.
Rostvall, Anna-Lena Henningsson, Kristin Bremberg, Brita

Sandgren, Maria

Kunskap, könsroller och solmisation. Tre artiklar om musikutbildning,
Tore West (red). Pedagogiska Publikationer från Kungliga Musikhögskolan (PPU), nr 4, 1998.
Becoming and Being an Opera Singer.Personality, health and skill acquisition. Stockholms universitet 2005.
Sundin, Bertil Barns musikaliska utveckling.
Liber utbildning. (tr. Falköping 1995) ISBN 91-634-1088-5.
Sundberg, Johan Röstlära. Fakta om rösten i tal och sång.
Proprius Förlag. Stockholm 2001. (tr Malmö). ISBN 91-7118-885-1.
Theorell, Töres Musikens roll i barns utveckling. Redaktör Georg Matell och Töres Theorell.
Institutet för psykosocial medicin, Stockholm, 2001.
Uddén, Berit Musisk pedagogik med kunskapande barn. Vad Fröbel visste om visan som
tolkande medel i barndomens studiedialog.

Akademisk avhandling vid Stockholm Universitet 2001. I Skrifter från Centrum för musikpedagogisk forskning. KMH Förlaget.
Wallner, Bo m fl Lodet och spjutspetsen. En skrift om det konstnärliga utvecklingsarbetet.
Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie nr 50. Stockholm 1985.
Welch, Graham F (red) Singing Development. Childhood & Change. An Overview.
The Centre for Advanced Studies In Music Education. Fac. Of Education, Roehampton Inst., London 1997. ISBN 1-871954-70-3.
Östrem, Eyolf Kartläggning av nordisk amatörkulturforskning.
UNESCO, Svenska Unescorådets skriftserie, nr 1/2002, del II.