Röstfonden

Det finns möjlighet att söka medel för ditt körarbete genom Röstfonden. 

Röstfonden utlyser möjlighet att söka medel ur Patricia Grammings Minnesfond som sorterar under Röstforum, stödjer

  • utvecklingsarbete och forskning rörande tal- och sångrösten,
  • förebyggande röstvård och
  • vård och rehabilitering av personer med röststörningar.

Fonden omhänderhas av Nämnden för Röstfonden som härmed utlyser anslag för år 2018. Nämnden består av Gunnel Fagius, Britta Hammarberg, Stellan Hertegård, Elisabeth Lindström, Anders Lindström och Johan Sundberg. Totalt tillgängligt belopp för utdelning uppgår i år till maximalt 100 000 kr. Tack vare en ny donation från Lars Pehrson, Göteborg kan ett särskilt anslag till hans minne utdelas för sångrelaterade projekt.

Ansökan skall sändas före 31 maj 2018 till

Röstfonden
Att: prof Johan Sundberg
Tal Musik Hörsel/KTH
100 44 Stockholm

STADGAR FÖR RÖSTFONDEN

§1.  Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning rörande tal- och sångröstens normala funktioner och skolning, förebyggande rösthälsovård samt vård av människor med röststörningar.

§2.  Röstfonden kan även stödja andra former av arbete inom röstområdet exempelvis symposier och kurser.

§3.  Röstforums förbundsstyrelse är även styrelse för Röstfonden. Nämnden för Röstfonden består av 6 ledamöter, vilka alla utses av Röstforums förbundsstyrelse med en mandatperiod av 4 år och med möjlighet till omval. Nämnden för Röstfonden har till uppgift att sköta Röstfondens medel enligt § 1 och § 2.

§4.  Nämnden för Röstfonden utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.

§5.  Röstfonden har sitt säte i Stockholm.

§6.  Röstfondens firmatecknare är Röstforums kassör och ordföranden för Nämnden för Röstfonden, var för sig.

§7.  Röstfondens förvaltning skall årligen granskas av den revisor Röstforum utser vid ordinarie riksstämma. Den skall inte stå under offentlig tillsyn.

§8.  Om Röstforum upplöses skall Röstfondens tillgångar överlämnas till förvaltning av Svenska Läkarsällskapet.

För mer info se även: Röstfonden